Το ΠΕΠ είναι το Αρκτικόλεξο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Μία πρωτοβουλία επιτρέπει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλέσουν απευθείας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομική πράξη ή συγκεκριμένα αιτήματα σε έναν τομέα όπου τα κράτη μέλη έχουν αναθέσει εξουσίες σε επίπεδο ΕΕ. Στην περίπτωσή μας, θέλουμε το κοινοβούλιο της ΕΕ να δώσει προτεραιότητα σε κάθε θέμα που σχετίζεται με την κλιματική κρίση και να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης.Εάν η ΠΕΠ μας καταφέρει να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι υπήκοοι τουλάχιστον ενός τέταρτου των κρατών μελών (ονόματα των ατόμων που αποτελούν την επιτροπή), που αποτελούν την επιτροπή αυτής της ΠΕΠ, θα παρουσιάσουν την πρωτοβουλία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή θα "διατυπώσει σε ανακοίνωσή της τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει, αν υπάρχουν, και τους λόγους για τους οποίους θα λάβει ή όχι αυτή τη δράση". 

πηγή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20150728&from=EN

Η ΠΕΠ είναι ο πιο άμεσος τρόπος για την ευρωπαϊκή πολιτική Είναι διαφορετικό από μια αναφορά, διότι εάν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε τις 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγκαστεί να λάβει θέση και να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαγάγει δημόσια ακρόαση για τα θέματα. Επιπλέον, δεν είναι μόνο συμβολικό επειδή μπορεί να γίνει νόμος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

SOCIALICON