Το ΠΕΠ είναι το Αρκτικόλεξο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Μία πρωτοβουλία επιτρέπει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλέσουν απευθείας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομική πράξη ή συγκεκριμένα αιτήματα σε έναν τομέα όπου τα κράτη μέλη έχουν αναθέσει εξουσίες σε επίπεδο ΕΕ. Στην περίπτωσή μας, θέλουμε το κοινοβούλιο της ΕΕ να δώσει προτεραιότητα σε κάθε θέμα που σχετίζεται με την κλιματική κρίση και να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης.Εάν η ΠΕΠ μας καταφέρει να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι υπήκοοι τουλάχιστον ενός τέταρτου των κρατών μελών (ονόματα των ατόμων που αποτελούν την επιτροπή), που αποτελούν την επιτροπή αυτής της ΠΕΠ, θα παρουσιάσουν την πρωτοβουλία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή θα "διατυπώσει σε ανακοίνωσή της τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει, αν υπάρχουν, και τους λόγους για τους οποίους θα λάβει ή όχι αυτή τη δράση". 

πηγή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20150728&from=EN

An ECI is the most direct way into the European politics. It is different than a petition as, if we manage to collect the 1 million signatures, the European Commission will be forced to take position and publish a communication and the European parliament will hold a public hearing on the topics. Furthermore, it is not only symbolic because it can become a law on a European wide scale. 

SOCIALICON